Vragen over Vitamine D beantwoord

Vitamine D, we hebben er allemaal weleens van gehoord. Maar is Vitamine D wel zo goed als men beweert? Zit Vitamine D niet gewoon in de zon? Kan je zomaar extra Vitamine D slikken en wat zijn de verschillen in Vitamin…

Lees verder...

Alle vitaminen bij elkaar

Uitsluitend de topmerken

Aanmelden mailing

Blijf op de hoogte van de laatste aanbiedingen!

Daarom Vitaminedesk.eu

  • de beste
  • de goedkoopste
  • de snelste
  • de grootste

Winkel veilig en vertrouwd bij Vitaminedesk

 

Retouren en Garantie

Ruilen en retourneren:

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.
Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.

De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 

U dient bij ruilen en / of retourneren aan de volgende voorwaarden te voldoen:


• Na ontvangst op het afleveradres heeft u 14 werkdagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na deze periode kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.

• De artikelen dienen indien mogelijk in originele verpakking en staat te zijn, onbeschadigd, niet geopend en in een degelijke verpakking teruggestuurd te worden.

• De retourbon dient volledig ingevuld meegezonden te worden met uw retourzending.

• Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door 2B-Natural V.O.F. niet aangenomen, ongeacht de reden van het terugsturen.

• Artikelen met een korting mogen niet worden geruild of geretourneerd,  waarbij dit speciaal op de website vermeld wordt.

• Bij ruiling van een artikel neemt 2B-Natural V.O.F. éénmalig de verzendkosten van het opnieuw te versturen artikel voor haar rekening.

• Bij retourneren ( ontbinding koop van één of meer artikelen ) zal het retour te ontvangen bedrag binnen 20 dagen aan u overgemaakt worden.

Voorraad:

Alle artikelen zijn uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is of dat het is uitverkocht. U wordt hier z.s.m. van op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren en zal 2B-Natural V.O.F. voor terugbetaling zorgdragen.

Garantie en aansprakelijkheid:
2B-Natural V.O.F. garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat zij vrij zijn van gebreken.
De voornoemde garantie geldt gedurende een periode van één maand, te rekenen vanaf de datum van levering.
2B-Natural V.O.F. verschaft u een aankoopbewijs ten bewijze van deze garantie.
Indien een geleverde zaak niet voldoet aan de garantie, zal 2B-Natural V.O.F. de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan naar keuze van 2B-Natural V.O.F. vervangen of zorgdragen voor herstel.
Indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, zal 2B-Natural V.O.F. na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van 2B-Natural V.O.F. de zaak vervangen of zorgdragen voor herstel.
In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan 2B-Natural V.O.F. te retourneren en het eigendom daarover aan 2B-Natural V.O.F. te verschaffen.
De voornoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan ten gevolge van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van 2B-Natural V.O.F., u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en deze non-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is 2B-Natural V.O.F. niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van 2B-Natural V.O.F. beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
Onverminderd het bovenstaande is 2B-Natural V.O.F. niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel uw onoordeelkundig, oneigenlijk of onjuist gebruik of misbruik.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 2B-Natural V.O.F. of zijn ondergeschikten.
2B-Natural V.O.F. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op haar site wordt gegeven. 2B-Natural V.O.F. kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor tekst- en typefouten en andere onjuistheden die op haar site kunnen voorkomen. 2B-Natural V.O.F. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van producten en/of diensten die op deze site worden beschreven en/of aangeboden.
Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van de zaak die aan u is verkocht en geleverd.
 

Spaart u al vitamientjes? Lees hier meer hoe het werkt!

Alle vitaminen bij elkaar

Uitsluitend de topmerken

Aanmelden mailing

Blijf op de hoogte van de laatste aanbiedingen!